UWAGA: Wszystkie formalności można załatwić ON-LINE – drogą elektroniczną, bez konieczności bezpośredniego spotkania. 

Ubezpieczenia grupowe

Zadbaj o życie i zdrowie – swoje, pracowników i Waszych rodzin

Wsparcie dla bliskich
po śmierci pracownika

 • Śmierć – wypłacamy standardowe świadczenie w wysokości
  określonej w umowie. 
 • Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
  – oprócz świadczenia standardowego wypłacamy dodatkowe
  pieniądze z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym
  wypadkiem.
 • Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy – oprócz
  świadczenia standardowego i z tytułu śmierci spowodowanej
  nieszczęśliwym wypadkiem wypłacamy dodatkowe pieniądze
  z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy.
 • Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym – oprócz
  świadczenia standardowego i z tytułu śmierci spowodowanej
  nieszczęśliwym wypadkiem wypłacamy dodatkowe pieniądze
  z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.
 • Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
  przy pracy – wypłacamy wszystkie powyższe świadczenia:
  z tytułu śmierci, śmierci spowodowanej nieszczęśliwym
  wypadkiem, śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy
  i śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym.
 • Śmierć spowodowana krwotokiem śródmózgowym
  albo zawałem serca – oprócz standardowego świadczenia
  wypłacamy dodatkowe pieniądze z tytułu śmierci
  spowodowanej krwotokiem śródmózgowym albo zawałem
  serca.

Wsparcie w ciężkiej chorobie

 • Ciężka choroba – wypłacamy świadczenie w przypadku takich
  chorób jak np.: nowotwór, zawał serca, stwardnienie rozsiane,
  udar mózgu, borelioza, utrata wzroku, utrata słuchu, sepsa,
  gruźlica. Kwota świadczenia za każdą chorobę jest taka sama.

Do wyboru są 4 warianty, które różnią się liczbą chorób
(od 17 do 36), od których można się ubezpieczyć.
Ubezpieczeniem możemy objąć także nowotwory w stadium
przedinwazyjnym – w razie wystąpienia takiego nowotworu
wypłacimy 20% sumy ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia dodatkowego PZU W Trosce
o Zdrowie, w razie ciężkiej choroby zapewniamy też dostęp
do konsultacji lekarskich i rehabilitacji.
Ubezpieczenie obejmuje wystąpienie:

– chorób układu krążenia: zawał serca, chirurgiczne leczenie
choroby naczyń wieńcowych – by-pass, wada serca, choroba
aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej,
– chorób układu nerwowego: udar, choroba Parkinsona,
choroba neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane,
– nowotworów złośliwych i oponiaków.

Dostęp do prywatnej opieki medycznej ubezpieczony
otrzymuje już w pierwszych dniach po diagnozie. Podczas
całego procesu leczenia wsparcia ubezpieczonemu i jego
rodzinie udziela nasz Opiekun. Funkcję Opiekuna pełnią
pracownicy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Wsparcie po pobycie
w szpitalu i operacji

 • Leczenie szpitalne – wypłacamy określoną kwotę za każdy
  dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą albo
  nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że pobyt ten
  trwał dłużej niż 3 dni.
  Świadczenie wypłacamy za maks. 90 dni pobytu w szpitalu
  w ciągu roku polisowego.
  Karta apteczna – jeśli ubezpieczony leczył się w szpitalu,
  otrzymuje od nas Kartę apteczną, która uprawnia do zakupu
  w aptece dowolnych produktów o określonej wartości.
 • Leczenie szpitalne Plus – oprócz świadczenia z tytułu
  leczenia szpitalnego wypłacamy dodatkową kwotę, jeżeli
  pobyt w szpitalu był spowodowany:
  nieszczęśliwym wypadkiem,
  wypadkiem przy pracy,
  wypadkiem komunikacyjnym,
  zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym.

Ponadto wypłacamy:

 • jednorazowe świadczenie, jeżeli podczas pobytu w szpitalu
  ubezpieczony przebywał min. 48 godzin na Oddziale Intensywnej
  Terapii,
 • świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego
  (maks. za 30 dni), jeżeli pobyt w szpitalu trwał min. 14 dni.

W tym wariancie uwzględniliśmy także pobyt w szpitalu poza
terytorium Polski (kraje UE oraz 10 innych wskazanych krajów).

 • Leczenie specjalistyczne – wypłacamy świadczenie w razie:
  chemioterapii lub radioterapii,
  terapii interferonowej,
  wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
  wszczepienia rozrusznika serca,
  ablacji.
 • Operacje chirurgiczne – wypłacamy świadczenie za 610 rodzajów
  operacji. Zabiegi podzielone są na 5 klas – im operacja jest cięższa,
  tym wyższe świadczenie wypłacamy.
 • Operacje chirurgiczne Plus – oprócz świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych wypłacamy dodatkową kwotę, jeśli operacja była przeprowadzona:
  – w znieczuleniu ogólnym (narkozie),
  – podczas pobytu w szpitalu, który trwał nieprzerwanie dłużej niż 14 dni,
  – w związku z zawałem serca, udarem lub nowotworem złośliwym,
  jeśli operacja została wykonana w ciągu 6 miesięcy od zdiagnozowania zawału serca, udaru lub nowotworu złośliwego.

W tym wariancie uwzględniliśmy także operacje chirurgiczne
przeprowadzone poza terytorium Polski (kraje UE oraz 10 innych
wskazanych krajów).

Ochrona w razie wypadku
i choroby

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym
  wypadkiem – wypłacamy świadczenie (za każdy procent trwałego
  uszczerbku na zdrowiu), gdy po rehabilitacji ubezpieczony nie wróci
  do pełni zdrowia.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany krwotokiem
  śródmózgowym albo zawałem serca – wypłacamy świadczenie (za
  każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), gdy po rehabilitacji
  ubezpieczony nie wróci do pełni zdrowia.
 • Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – wypłacamy
  świadczenie, gdy ubezpieczony zostaje uznany za niezdolnego
  do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu choroby lub
  nieszczęśliwego wypadku.
 • Złamanie kości – wypłacamy świadczenie, gdy ubezpieczony złamie
  sobie kość.

Wsparcie dla małżonka

 • Ciężka choroba małżonka – wypłacamy świadczenie w przypadku
  takich chorób jak np.: nowotwór, zawał serca, stwardnienie rozsiane,
  udar mózgu, borelioza, utrata wzroku, utrata słuchu, sepsa, gruźlica.
  Kwota świadczenia za każdą chorobę jest taka sama.

Do wyboru są 4 warianty, które różnią się liczbą chorób (od 17 do 36),
od których można się ubezpieczyć.

Ochrona dla dzieci

 • Urodzenie dziecka – wypłacamy świadczenie za urodzenie się
  dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się martwe, wypłacamy podwójne
  świadczenie.
 • Ciężka choroba dziecka – wypłacamy świadczenie, jeżeli u dziecka
  wystąpi jedna z 26 chorób objętych ubezpieczeniem (m.in.
  nowotwór złośliwy, sepsa, neuroborelioza). Zakres ubezpieczenia
  można rozszerzyć o usługi medyczne (konsultacje u specjalistów,
  badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne) w prywatnych
  placówkach medycznych.
 • Leczenie szpitalne dziecka – wypłacamy określoną kwotę za
  każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą albo
  nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli pobyt ten trwał dłużej niż 3 dni.
  Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o usługi medyczne (wizyty
  u specjalistów, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne)
  w prywatnych placówkach medycznych.
 • Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym
  wypadkiem – wypłacamy świadczenie jeśli dziecko dozna
  uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć
  o usługi medyczne (konsultacje u specjalistów i zabiegi
  rehabilitacyjne) w prywatnych placówkach medycznych.
 • Osierocenie dziecka – wypłacamy świadczenie, jeśli ubezpieczony
  osierocił dziecko:
  – w wieku do 18 lat,
  – w wieku do 25 lat – jeżeli dziecko nadal się uczy,
  – bez względu na wiek – jeżeli dziecko jest niezdolne do pracy.

Wsparcie po śmierci bliskich

 • Śmierć małżonka – wypłacamy świadczenie w razie śmierci
  małżonka osoby ubezpieczonej.
 • Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
  – oprócz świadczenia z tytułu śmierci wypłacamy dodatkową kwotę
  z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
 • Śmierć dziecka – wypłacamy świadczenie z tytułu śmierci dziecka
  do 25. roku życia.
 • Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
  – oprócz świadczenia z tytułu śmierci dziecka wypłacamy
  dodatkową kwotę z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym
  wypadkiem.
 • Śmierć rodziców i teściów – wypłacamy świadczenie, gdy umrze
  rodzic lub teść osoby ubezpieczonej.
 • Śmierć rodziców i teściów spowodowana nieszczęśliwym
  wypadkiem – oprócz świadczenia z tytułu śmierci rodzica i teścia
  wypłacamy dodatkową kwotę z tytułu śmierci spowodowanej
  nieszczęśliwym wypadkiem.

Dodatkowa pomoc
w razie choroby i wypadku

Do wyboru są 3 ubezpieczenia, które różnią się zakresem:
– Doraźna Ochrona Medyczna,
– Medyczny Ekspert Domowy,
– Asystent w czasie utraty zdrowia.
W przypadku np. choroby czy nieszczęśliwego wypadku oferujemy
usługi assistance, m.in. opiekę pielęgniarki, wizytę psychologa
lub rehabilitanta, pomoc w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi,
dostarczenie leków lub sprzętu rehabilitacyjnego.
Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy,
w razie zdiagnozowania ciężkiej choroby umożliwiamy uzyskanie
drugiej opinii medycznej, wydanej przez lekarza z zagranicznej
placówki.

Ochrona zdrowia – na co dzień

Ubezpieczenie PZU U Lekarza zapewnia pracodawcy, pracownikom
i ich rodzinom opiekę medyczną w prywatnych placówkach
medycznych w całej Polsce.

 • Profesjonalna opieka lekarska – zapewniamy szybki dostęp
  do internisty, pediatry i lekarzy specjalistów w prywatnych
  placówkach medycznych w ponad 570 miastach.
  Nie wymagamy skierowań. Wizyta u lekarza POZ odbywa się w ciągu
  maksymalnie 2 dni, a u specjalisty – w ciągu 5 dni.
 • Badania i zabiegi – zapewniamy nielimitowany dostęp nawet
  do blisko 400 badań i zabiegów ambulatoryjnych w krótkim czasie.
  Do wyboru są 4 zakresy, które różnią się rodzajem i liczbą dostępnych
  usług medycznych.

Opieka medyczna po wypadku

Ubezpieczenie PZU Powrót do Sprawności zapewnia dostęp
do konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji
po wypadku drogowym lub wypadku w pracy.

 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej ubezpieczony otrzymuje
  po dostarczeniu niezbędnych dokumentów, które potwierdzają
  wypadek na drodze lub w pracy.
 • Zapewniamy szybki dostęp do usług medycznych w placówkach
  o wysokim standardzie.

Dofinansowanie zakupu leków

W razie choroby dofinansujemy zakup leków na receptę – pokryjemy
80% ich ceny.

 • Ubezpieczony płaci jedynie 20% ceny – my pokrywamy pozostałe
  80%. Co ważne: nie ma górnej granicy sumy ubezpieczenia,
  a minimalna składka miesięczna wynosi zaledwie 4,50 zł.
 • Tańsze leki na każdą porę roku – zakres ubezpieczenia
  dostosowaliśmy do chorób sezonowych, na które najczęściej
  zapadają Polacy: obejmuje on blisko 3200 antybiotyków i leków
  doraźnych.

Dane zawarte w tym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie  instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu?

PZU Życie SA

Walerego Sławka 5

30-633 Kraków

LESZEK POPIOŁEK
Doradca Ubezpieczeniowy

E-mail: lepopiolek@agentpzu.pl

Telefon: (+48) 510 294 536